fi

Etiikan täydennyskoulutuksia vuodesta 2008 lähtien

 • Arvostava kohtaaminen
 • Ammatillisuuden vahvistaminen hoiva- ja hoitotyössä
 • Ammatillisuus auttamistyössä
 • Eettinen päätöksentekoprosessi
 • Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan ammatillinen kohtaaminen
 • Hyvä asiakaspalvelutyö
 • Hyvän asiakaspalvelutyön johtaminen
 • Hyvä johtaminen
 • Hyvä saattohoito
 • Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito
 • Hyvä työyhteisö
 • Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet
 • Kärsimyksen tunnistaminen ja lievittäminen
 • Sovittelemisen etiikka työyhteisössä
 • Tunne-elämä koulutus
 • Työntekijän eettinen kuormittuminen
 • Työyhteisön kollegiaalisuuden vahvistaminen esimiestyössä
 • Vanhempien surun ja ahdistuksen eettinen kohtaaminen
 • Vanhuksen kohtaaminen ja psyykkinen tukeminen
 • Vanhuksen kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • Vanhusten lääkehoidon eettisiä kysymyksiä
 • Vanhustyön eettiset periaatteet